ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 Δελτίο Τύπου

 

Θέμα: Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ με Διευθύντρια INSTAT. Καταγγελία των παραβιάσεων στην διαδικασία της Απογραφής.

Χθες, Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου, στα γραφεία της Αρχής Κρατικών Στατιστικών – INSTAT, που έχει και την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας Γενικής Απογραφής Πληθυσμού και Νοικοκυριών –Cens 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, με την Διευθύντρια του Φορέα κα. Έλσα Δούλη. Τη συνάντηση είχε ζητήσει αρμοδίως ο Πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ κ. Βασίλης Κάγιος, με σκοπό επισήμως να καταγγελθούν οι παραβιάσεις τις οποίες αναφέρουν δομές της Οργάνωσης και πολίτες σε όλο το γεωγραφικό χώρο όπου ουσιαστικά και ιστορικά μαρτυρείται η παρουσία γηγενών Ελληνικών κοινοτήτων.

Κατά τη συνάντηση, που από πλευράς των ιθυνόντων της Στατιστικής Αρχής προγραμματίστηκε με αρκετή καθυστέρηση και σχεδόν με τη λήξη της φάσης συλλογής των δεδομένων, η αντιπροσωπεία της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ παρουσίασε τεκμηριωμένα αποδεικτικά για τις παραβιάσεις που αφορούν τα ευαίσθητα, προαιρετικά ερωτήματα για την Ελληνική Εθνική ταυτότητα, τη μητρική Ελληνική γλώσσα και την Ορθόδοξη πίστη.

Οι ιθύνοντες της Αρχής Κρατικών Στατιστικών ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν την ίδια εικόνα και ότι μάλλον πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις τα όσα αναφέρθηκαν για:  Σκόπιμη απροθυμία των απογραφέων να αποφεύγουν τη συλλογή απαντήσεων για τα στοιχεία που για την ΟΜΟΝΟΙΑ παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον.  Τη διακοπή σε συγκεκριμένες περιοχές της διαδικασίας.  Την άσκηση ψυχολογικού ελέγχου σε πολίτες που δηλώνουν την Εθνική τους Ελληνική ταυτότητα. Την μονομερή επιρροή υπέρ άλλων μειονοτικών ομάδων ή χρησιμοποιούμενων στο οικογενειακό περιβάλλον γλωσσών κ.α.

Παρά ταύτα, καταγγέλλοντας την αφερεγγυότητα της Διαδικασίας Cens -2023, και ενώ απομένουν λιγότερο από  δύο εβδομάδες από τη λήξη της φάσης συλλογής των δεδομένων επαναλαμβάνουμε την έκκληση μας ώστε οι πολίτες Ελληνικής καταγωγής να συνεχίσουν να επιμένουν με παρρησία:

 • στο αίτημα τους ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Απογραφής να καταγράφουν όπως οφείλουν τις απαντήσεις τους με βάση την αρχή του αυτοπροσδιορισμού
 • στον έλεγχο πριν την καταχώρηση της συνέντευξης στην επίσημη πλατφόρμα συλλογής κι επεξεργασίας των απαντήσεων
 • κυρίως δε στην ενεργώ συμμετοχή επιδιώκοντας την συνέντευξη και ενημερώνοντας τις αρχές τοπικής αρμοδιότητας για τις περιπτώσεις που οι απογραφείς αποφεύγουν τη συνέντευξη.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

Άγιοι Σαράντα,  17 Οκτωβρίου 2023

 

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

 

Komunikatë për Shtypin

 

Lënda: Përfaqësi e BDMEG OMONOIA u prit në takim pune nga Drejtoria INSTAT. Denoncim i shkeljeve proceduriale në  Regjistrimin e Përgjithshëm të Popullsisë.

 

Ditën e djeshme, e Hënë, 16 Tetor, në zyrat e Entit Statistikave Shtetërore – INSTAT, që mban përgjegjësinë e implementimit të procesit të Regjistrimit Përgjithshëm Popullsisë dhe Banesave – Cens 2023, u realizua takimi i një përfaqësie të BDMEG OMONOIA, me Drejtoreshën e Entit z. Elsa Dhuli. Takimi ishte kërkuar në mënyrë zyrtare nga Kryetari i BDMEG OMONOIA z. Vasil Kajo, me qëllim që të parashtrohen në mënyrën adekuate shkeljet që referojnë strukturat e Organizatës dhe qytetarë në arealin gjeografik ku në parametra të konsiderueshëm dhe historikisht dëshmohet prezenca e komuniteteve Helenike. 

Gjatë takimit, i cili nga ana e autoriteteve përgjegjëse të INSTAT u programua me vonesë të theksuar dhe thuajse në përmbyllje të fazës së mbledhjes së të dhënave, përfaqësia e BDMEG OMONOIA, paraqiti prova të argumentuara për shkelje që lidhen me rubrikat sensitive, fakultative për origjinën Etnike Greke, gjuhën amtare Greke dhe besimin Orthodhoks.

Autoritetet kompetente të INSTAT këmbëngulën se nuk ndajnë të njëjtat konsiderata dhe nuk kanë pamje të tillë dhe se bëhet fjalë për raste të izoluara, lidhur me sa u referuan për: Neglizhencë të qëllimshme të nëpunësve të regjistrimit për mbledhjen e përgjigjeve në respekt të së drejtës së vetdeklarimit për ato të dhëna që paraqesin interes të veçantë për OMONOIA. Pezullimin në zona të caktuara të procesit. Ushtrimin e njëfarë presioni psikologjik tek qytetarët që deklarojnë identitetin e tyre Helenik. Ndikim të njëanshëm në favor grupesh të tjera etnike ose gjuhësh dhe idiomash linguistikë që përdoren në ambientin familjar etj.

Me gjithë këto, duke denoncuar mosbesueshmërinë e Procesit Cens -2023, dhe ndërsa mbeten më pak se dy javë në përmbylljen e fazës së mbledhjes së të dhënave, përsëritim thirrjen tonë me qëllim që qytetarët me origjinë Greke të vijojnë së këmbënguluri me gjakftohtësi:

 • në kërkesën e tyre që nëpunësit kompetentë të Regjistrimit të mbajnë shënim dhe regjistrojnë sikundër e kanë për detyrë përgjigjet e tyre bazuar në parimin e vetdeklarimit
 • në kontrollin para tabulimit të intervistës në platformën zyrtare të mbledhjes dhe përpunimit të përgjigjeve në pyetësor
 • kryesisht në pjesëmarrje aktive duke e kërkuar intervistën nga regjistruesit dhe informuar autoritetin e kompetencës sipas vendit për rastet kur regjistruesit neglizhojnë intervistën.

 

Nga Zyra Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA

 

Sarandë,  17 Tetor 2023

Συνάντηση αν...

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 Δελτίο Τύπου

 

Θέμα: Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ με Διευθύντρια INSTAT. Καταγγελία των παραβιάσεων στην διαδικασία της Απογραφής.

Χθες, Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου, στα γραφεία της Αρχής Κρατικών Στατιστικών – INSTAT, που έχει και την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας Γενικής Απογραφής Πληθυσμού και Νοικοκυριών –Cens 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, με την Διευθύντρια του Φορέα κα. Έλσα Δούλη. Τη συνάντηση είχε ζητήσει αρμοδίως ο Πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ κ. Βασίλης Κάγιος, με σκοπό επισήμως να καταγγελθούν οι παραβιάσεις τις οποίες αναφέρουν δομές της Οργάνωσης και πολίτες σε όλο το γεωγραφικό χώρο όπου ουσιαστικά και ιστορικά μαρτυρείται η παρουσία γηγενών Ελληνικών κοινοτήτων.

Κατά τη συνάντηση, που από πλευράς των ιθυνόντων της Στατιστικής Αρχής προγραμματίστηκε με αρκετή καθυστέρηση και σχεδόν με τη λήξη της φάσης συλλογής των δεδομένων, η αντιπροσωπεία της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ παρουσίασε τεκμηριωμένα αποδεικτικά για τις παραβιάσεις που αφορούν τα ευαίσθητα, προαιρετικά ερωτήματα για την Ελληνική Εθνική ταυτότητα, τη μητρική Ελληνική γλώσσα και την Ορθόδοξη πίστη.

Οι ιθύνοντες της Αρχής Κρατικών Στατιστικών ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν την ίδια εικόνα και ότι μάλλον πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις τα όσα αναφέρθηκαν για:  Σκόπιμη απροθυμία των απογραφέων να αποφεύγουν τη συλλογή απαντήσεων για τα στοιχεία που για την ΟΜΟΝΟΙΑ παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον.  Τη διακοπή σε συγκεκριμένες περιοχές της διαδικασίας.  Την άσκηση ψυχολογικού ελέγχου σε πολίτες που δηλώνουν την Εθνική τους Ελληνική ταυτότητα. Την μονομερή επιρροή υπέρ άλλων μειονοτικών ομάδων ή χρησιμοποιούμενων στο οικογενειακό περιβάλλον γλωσσών κ.α.

Παρά ταύτα, καταγγέλλοντας την αφερεγγυότητα της Διαδικασίας Cens -2023, και ενώ απομένουν λιγότερο από  δύο εβδομάδες από τη λήξη της φάσης συλλογής των δεδομένων επαναλαμβάνουμε την έκκληση μας ώστε οι πολίτες Ελληνικής καταγωγής να συνεχίσουν να επιμένουν με παρρησία:

 • στο αίτημα τους ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Απογραφής να καταγράφουν όπως οφείλουν τις απαντήσεις τους με βάση την αρχή του αυτοπροσδιορισμού
 • στον έλεγχο πριν την καταχώρηση της συνέντευξης στην επίσημη πλατφόρμα συλλογής κι επεξεργασίας των απαντήσεων
 • κυρίως δε στην ενεργώ συμμετοχή επιδιώκοντας την συνέντευξη και ενημερώνοντας τις αρχές τοπικής αρμοδιότητας για τις περιπτώσεις που οι απογραφείς αποφεύγουν τη συνέντευξη.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

Άγιοι Σαράντα,  17 Οκτωβρίου 2023

 

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

 

Komunikatë për Shtypin

 

Lënda: Përfaqësi e BDMEG OMONOIA u prit në takim pune nga Drejtoria INSTAT. Denoncim i shkeljeve proceduriale në  Regjistrimin e Përgjithshëm të Popullsisë.

 

Ditën e djeshme, e Hënë, 16 Tetor, në zyrat e Entit Statistikave Shtetërore – INSTAT, që mban përgjegjësinë e implementimit të procesit të Regjistrimit Përgjithshëm Popullsisë dhe Banesave – Cens 2023, u realizua takimi i një përfaqësie të BDMEG OMONOIA, me Drejtoreshën e Entit z. Elsa Dhuli. Takimi ishte kërkuar në mënyrë zyrtare nga Kryetari i BDMEG OMONOIA z. Vasil Kajo, me qëllim që të parashtrohen në mënyrën adekuate shkeljet që referojnë strukturat e Organizatës dhe qytetarë në arealin gjeografik ku në parametra të konsiderueshëm dhe historikisht dëshmohet prezenca e komuniteteve Helenike. 

Gjatë takimit, i cili nga ana e autoriteteve përgjegjëse të INSTAT u programua me vonesë të theksuar dhe thuajse në përmbyllje të fazës së mbledhjes së të dhënave, përfaqësia e BDMEG OMONOIA, paraqiti prova të argumentuara për shkelje që lidhen me rubrikat sensitive, fakultative për origjinën Etnike Greke, gjuhën amtare Greke dhe besimin Orthodhoks.

Autoritetet kompetente të INSTAT këmbëngulën se nuk ndajnë të njëjtat konsiderata dhe nuk kanë pamje të tillë dhe se bëhet fjalë për raste të izoluara, lidhur me sa u referuan për: Neglizhencë të qëllimshme të nëpunësve të regjistrimit për mbledhjen e përgjigjeve në respekt të së drejtës së vetdeklarimit për ato të dhëna që paraqesin interes të veçantë për OMONOIA. Pezullimin në zona të caktuara të procesit. Ushtrimin e njëfarë presioni psikologjik tek qytetarët që deklarojnë identitetin e tyre Helenik. Ndikim të njëanshëm në favor grupesh të tjera etnike ose gjuhësh dhe idiomash linguistikë që përdoren në ambientin familjar etj.

Me gjithë këto, duke denoncuar mosbesueshmërinë e Procesit Cens -2023, dhe ndërsa mbeten më pak se dy javë në përmbylljen e fazës së mbledhjes së të dhënave, përsëritim thirrjen tonë me qëllim që qytetarët me origjinë Greke të vijojnë së këmbënguluri me gjakftohtësi:

 • në kërkesën e tyre që nëpunësit kompetentë të Regjistrimit të mbajnë shënim dhe regjistrojnë sikundër e kanë për detyrë përgjigjet e tyre bazuar në parimin e vetdeklarimit
 • në kontrollin para tabulimit të intervistës në platformën zyrtare të mbledhjes dhe përpunimit të përgjigjeve në pyetësor
 • kryesisht në pjesëmarrje aktive duke e kërkuar intervistën nga regjistruesit dhe informuar autoritetin e kompetencës sipas vendit për rastet kur regjistruesit neglizhojnë intervistën.

 

Nga Zyra Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA

 

Sarandë,  17 Tetor 2023