ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ...Συμμετοχή ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ σε δραστηριότητα του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία. Έκθεση αντιπαραβολής της κατάστασης στέρησης βασικών δικαιωμάτων της ΕΕΜ με τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Νόμου περί Εθνικών Μειονοτήτων

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Αγ. Σαράντα, 25 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συμμετοχή ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ σε δραστηριότητα του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία. Έκθεση αντιπαραβολής της κατάστασης στέρησης βασικών δικαιωμάτων της ΕΕΜ με τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Νόμου περί Εθνικών Μειονοτήτων

Στη 12η Συνεδρία, 24 Σεπτεμβρίου 2019, της ετήσιας μεγαλύτερης δραστηριότητας του ΟΑΣΕ και συγκεκριμένα του Οργανισμού περί Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSCE/ODHIR), που αφορά στην Ανθρώπινη Διάσταση, συμμετείχε η Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Εκπροσωπήθηκε δια του Προέδρου της Οργάνωσης κ. Βασίλη Κάγιου, ο οποίος είχε και σχετική εισήγηση στο χρόνο που οι διαδικασίες προβλέπουν.

Η εισήγηση του Προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, που ήταν περίληψη εκτενέστερης σχετικής Έκθεσης, εστίασε σε βασικά προβλήματα που άπτονται στερήσεων πρακτικής εφαρμογής των δικαιωμάτων για τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Τα προβλήματα αυτά χρονίζουν αλλά ενίοτε όπως συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν ιδιαίτερη επιδείνωση. Η εισήγηση ήταν βασισμένη σε αντιπαραβολή των προβλέψεων του Νόμου περί Εθνικών Μειονοτήτων, τον οποίο απ’ το 2017 επικύρωσε η Αλβανία και της επικρατούσας κατάστασης.

Ειδικά η εισήγηση και η Έκθεση που διανεμήθηκε σε εκπροσώπους των κυβερνήσεων όλων των κρατών- μελών του ΟΑΣΕ, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, μη-κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με ζητήματα εθνικών και πολιτιστικών μειονοτήτων καθώς επίσης και τους φορείς του Οργανισμού, εστίασε στην καθυστέρηση για την έκδοση από πλευράς της Αλβανικής κυβέρνησης των εφαρμοστηκών απορρεόντων εκ του Νόμου διατάξεων, οδηγιών κ.α. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση πέραν των άλλων καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι απουσιάζει ουσιαστική βούληση από πλευράς της πολιτείας και καθιστά τον ίδιο το Νόμο προπαγανδιστικό πρόσχημα κάλυψης της πραγματικής κατάστασης.

Για την ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ η μη εφαρμογή με σχολαστικότητα της κατοχυρωμένης βασικής αρχής στα δικαιώματα των μειονοτήτων αυτής της ελεύθερης βούλησης στον προσδιορισμό των πολιτών στο να ανήκουν ή όχι στην ΕΕΜ, δεν αντανακλά απλά τις νοοτροπίες του παρελθόντος ή εθνικιστικών διακρίσεων εις βάρος της, αλλά δεν διευκολύνει στην πρακτική εφαρμογή των προβλέψεων του ίδιου του Νόμου. Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ κ.  Βασίλης Κάγιος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της παρελθούσας Απογραφής Πληθυσμού στην οποία η ΕΕΜ αλλά και άλλες μειονότητες στη χώρα απείχαν λόγω ακριβώς μη σεβασμού στο δικαίωμα αυτό. Επί της ευκαιρίας απηύθυνε έκκληση στον ΟΑΣΕ όπως συμβάλει ξεπεραστεί αυτή η παραβίαση βασικού δικαιώματος για την επικείμενη Απογραφή 2020, ώστε να εφαρμοστεί κατά τα ισχύοντα στο χώρο της Ευρώπης.

Ο κ. Κάγιος αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της ιδιοκτησίας, με έμφαση μεν στην παραλιακή περιοχή, αλλά και τον ευρύτερο χώρο όπου ιστορικά και σε σημαντικούς αριθμούς ζει η Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Ο μη σεβασμός αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου, η λεηλασία κοινοτικών, εκκλησιαστικών και μοναστηριακών ιδιοκτησιών στην ουσία αποσκοπεί στη δημιουργία ανασφάλειας και δυναμιτίζει την προοπτική απρόσκοπτης ανάπτυξης των ελληνικών κοινοτήτων.

Αναφορά έγινε  επίσης σε θέματα παιδείας, εκπαίδευσης στην Ελληνική μητρική γλώσσα, ξεπερνώντας την αυθαιρεσία των «μειονοτικών ζωνών» κι επίσης στη χρήση στο δημόσιο βίο της Ελληνικής παράλληλα με την επίσημη του κράτους γλώσσα.

Η Έκθεση έχει αναφορές και σε άλλα θέματα που απασχολούν την πολιτική της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ και που αναφέρονται στην καθημερινότητα των μελών και κοινοτήτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και θα παρουσιαστούν εκτενέστερα σε ειδική ανάρτηση.

Η εκπρόσωπος της Κυβέρνησης της Αλβανίας παρέβηκε στη συνέχεια με γενικές αναφορές διαβεβαιώνοντας όπως συνήθως περιγράφοντας εκπληρωμένες τις υποχρεώσεις της πολιτείας, για θετική βούληση για περεταίρω βελτίωση καθώς επίσης ανέφερε ότι η επικείμενη Απογραφή θα γίνει υπό καλύτερες συνθήκες και σε προσέγγιση των απαιτήσεων των μειονοτήτων.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA

 

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

DEKLARATË PËR SHTYP

 

Sarandë, më 25 shtator 2019

 

 

Lënda: Pjesëmarrje e BDMEG OMONOIA në veprimtarinë e OSBE në Varshavë. Raportim ballafaques i gjendjes së privimit të të drejtave bazike të Minoritetit Etnik Grek me vonesat në implementim të Ligjit për Minoritetet Etnike.

 

Në sesionin e 12-të, 24 Shtator 2019, të veprimtarisë më të rëndësishme dhe të më të madhe për nga pjesëmarrja të OSBE dhe konkretisht të Organizatës për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (OSCE/ODHIR), që fokuson mbi Dimension Human, mori pjesë Bashkimi Demokratik për Minoritetin Etnik Grek. U përfaqësua nga Kryetari i Organizatës z. Vasil Kajo, i cili pati edhe mundësinë e fjalës në respekt të kohës që disponohet sipas procedurave të Konferencës.

 

Raportimi i Kryetarit të OMONOIA-s, që përbën përmbledhje të një Raporti më të zgjeruar, u fokusua në probleme bazë që iu referohen privimeve në zbatimin praktik të të drejtave për pjesëtarët e Minoritetit Etnik Grek. Këto probleme mbarten në kohë por herë pas here sikundër ndodh në vitet e fundit, kanë përkeqësim të veçantë. Ndërhyrja ishte bazuar në ballafaqimin e parashikimeve të Ligjit mbi Minoritetet Etnike, të cilin nga viti 2017 ka miratuar Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe gjendjes faktike që mbizotëron.

 

Në mënyrë të posaçme si ndërhyrja ashtu edhe Raporti që ju shpërnda përfaqësuesve të qeverive të shteteve – anëtare të OSBE, përfaqësuesve të shoqërisë civile dh, organizatave jo-qeveritare që trajtojnë çështje të minoriteteve etnike dhe kulturore si edhe autoriteteve të Organizatës, u fokusua në vonesat e përpunimit dhe miratimit nga ana e Qeverisë shqiptare të akteve rrjedhëse nga Ligji për implementimin e tij në praktikë, udhëzimeve, vendimeve të Këshillit Ministrave etj. Kjo vonesë e pajustifikuar veç të tjerave dëshmon në mënyrën më të mirë se mungon vullneti thelbësor nga ana e shtetit dhe vetë Ligjin e bën pretekst propagandistik për mbulimin e gjendjes reale.

 

Për BDMEG OMONOIA moszbatimi në respekt të germës i parimit të sanksionuar në praktikat e të drejtave të minoriteteve atë të dëshirës së lirë në vetëpërcaktimin e qytetarëve për t’i përkitur ose jo MEG, nuk reflekton thjesht mentalitete të së shkuarës apo diskriminimeve nacionaliste në dëm të tij, por në praktikë nuk e bën të lehtë zbatimin e parashikimeve të vetë Ligjit. Kryetari i BDMEG OMONOIA z. V. Kajo i mëshoi posaçërisht çështjes së Regjistrimit të fundit të Popullsisë në të cilin MEG por edhe minoritete të tjera në vend nuk morrën pjesë pikërisht për faktin e mos respektimit të kësaj të drejte. Me këtë rast i drejtoi thirrje OSBE-së që të kontribuojë në kapërcimin e kësaj shkeljeje të së drejtës bazike në Censusin e planifikuar për t’u realizuar në 2020, në mënyrë të zbatohet sikundër standartet Europiane përcaktojnë.

 

Z. Kajo iu referuar gjithashtu çështjes së pronësive, me theks natyrisht në zonën bregdetare, por edhe trevat më gjerë ku historikisht dhe në numra të konsiderueshëm është prezent Minoriteti Etnik Grek. Mosrespektimi i kësaj të drejte themelore të njeriut, grabitja e pasurive komunitare, kishtare dhe monastiriale në thelb synon krijimin e klimës së pasigurisë dhe minon perspektivën e zhvillimit pa pengesa të komuniteteve helenike.

 

U bë referim në çështje të edukimit, arsimit në gjuhën amtare Greke, duke kapërcyer abuzivitetin e “zonave minoritare” dhe gjithashtu në përdorimin në jetën publike të gjuhës Greke paralelisht me gjuhën zyrtare të shtetit.

 

Raporti i plotë ka gjithashtu referenca edhe në të tjera çështje që preokupojnë politikën e BDMEG OMONOIA dhe që lidhen me përditshmërinë e pjesëtarëve dhe komuniteteve të Minoritetit Etnik Grek dhe që do të publikohet i plotë në ditët në vijim nga Zyra jonë. 

 

Përfaqësuesja e Qeverisë së Shqipërisë ndërhyri në vijim me referenca të përgjithshme duke garantuar si zakonisht dhe përshkruar si të përmbushur detyrimet e shtetit, vullnetin e mirë për përmirësim në vijim si edhe tha se Regjistrimi i pritshëm do të realizohet në kushte më pozitive dhe duke ju qasur kërkesave të minoriteteve. 

 

 

 

Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA

 

Η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝ...

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Αγ. Σαράντα, 25 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συμμετοχή ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ σε δραστηριότητα του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία. Έκθεση αντιπαραβολής της κατάστασης στέρησης βασικών δικαιωμάτων της ΕΕΜ με τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Νόμου περί Εθνικών Μειονοτήτων

Στη 12η Συνεδρία, 24 Σεπτεμβρίου 2019, της ετήσιας μεγαλύτερης δραστηριότητας του ΟΑΣΕ και συγκεκριμένα του Οργανισμού περί Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSCE/ODHIR), που αφορά στην Ανθρώπινη Διάσταση, συμμετείχε η Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Εκπροσωπήθηκε δια του Προέδρου της Οργάνωσης κ. Βασίλη Κάγιου, ο οποίος είχε και σχετική εισήγηση στο χρόνο που οι διαδικασίες προβλέπουν.

Η εισήγηση του Προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, που ήταν περίληψη εκτενέστερης σχετικής Έκθεσης, εστίασε σε βασικά προβλήματα που άπτονται στερήσεων πρακτικής εφαρμογής των δικαιωμάτων για τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Τα προβλήματα αυτά χρονίζουν αλλά ενίοτε όπως συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν ιδιαίτερη επιδείνωση. Η εισήγηση ήταν βασισμένη σε αντιπαραβολή των προβλέψεων του Νόμου περί Εθνικών Μειονοτήτων, τον οποίο απ’ το 2017 επικύρωσε η Αλβανία και της επικρατούσας κατάστασης.

Ειδικά η εισήγηση και η Έκθεση που διανεμήθηκε σε εκπροσώπους των κυβερνήσεων όλων των κρατών- μελών του ΟΑΣΕ, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, μη-κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με ζητήματα εθνικών και πολιτιστικών μειονοτήτων καθώς επίσης και τους φορείς του Οργανισμού, εστίασε στην καθυστέρηση για την έκδοση από πλευράς της Αλβανικής κυβέρνησης των εφαρμοστηκών απορρεόντων εκ του Νόμου διατάξεων, οδηγιών κ.α. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση πέραν των άλλων καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι απουσιάζει ουσιαστική βούληση από πλευράς της πολιτείας και καθιστά τον ίδιο το Νόμο προπαγανδιστικό πρόσχημα κάλυψης της πραγματικής κατάστασης.

Για την ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ η μη εφαρμογή με σχολαστικότητα της κατοχυρωμένης βασικής αρχής στα δικαιώματα των μειονοτήτων αυτής της ελεύθερης βούλησης στον προσδιορισμό των πολιτών στο να ανήκουν ή όχι στην ΕΕΜ, δεν αντανακλά απλά τις νοοτροπίες του παρελθόντος ή εθνικιστικών διακρίσεων εις βάρος της, αλλά δεν διευκολύνει στην πρακτική εφαρμογή των προβλέψεων του ίδιου του Νόμου. Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ κ.  Βασίλης Κάγιος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της παρελθούσας Απογραφής Πληθυσμού στην οποία η ΕΕΜ αλλά και άλλες μειονότητες στη χώρα απείχαν λόγω ακριβώς μη σεβασμού στο δικαίωμα αυτό. Επί της ευκαιρίας απηύθυνε έκκληση στον ΟΑΣΕ όπως συμβάλει ξεπεραστεί αυτή η παραβίαση βασικού δικαιώματος για την επικείμενη Απογραφή 2020, ώστε να εφαρμοστεί κατά τα ισχύοντα στο χώρο της Ευρώπης.

Ο κ. Κάγιος αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της ιδιοκτησίας, με έμφαση μεν στην παραλιακή περιοχή, αλλά και τον ευρύτερο χώρο όπου ιστορικά και σε σημαντικούς αριθμούς ζει η Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Ο μη σεβασμός αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου, η λεηλασία κοινοτικών, εκκλησιαστικών και μοναστηριακών ιδιοκτησιών στην ουσία αποσκοπεί στη δημιουργία ανασφάλειας και δυναμιτίζει την προοπτική απρόσκοπτης ανάπτυξης των ελληνικών κοινοτήτων.

Αναφορά έγινε  επίσης σε θέματα παιδείας, εκπαίδευσης στην Ελληνική μητρική γλώσσα, ξεπερνώντας την αυθαιρεσία των «μειονοτικών ζωνών» κι επίσης στη χρήση στο δημόσιο βίο της Ελληνικής παράλληλα με την επίσημη του κράτους γλώσσα.

Η Έκθεση έχει αναφορές και σε άλλα θέματα που απασχολούν την πολιτική της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ και που αναφέρονται στην καθημερινότητα των μελών και κοινοτήτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και θα παρουσιαστούν εκτενέστερα σε ειδική ανάρτηση.

Η εκπρόσωπος της Κυβέρνησης της Αλβανίας παρέβηκε στη συνέχεια με γενικές αναφορές διαβεβαιώνοντας όπως συνήθως περιγράφοντας εκπληρωμένες τις υποχρεώσεις της πολιτείας, για θετική βούληση για περεταίρω βελτίωση καθώς επίσης ανέφερε ότι η επικείμενη Απογραφή θα γίνει υπό καλύτερες συνθήκες και σε προσέγγιση των απαιτήσεων των μειονοτήτων.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA

 

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

 

 

DEKLARATË PËR SHTYP

 

Sarandë, më 25 shtator 2019

 

 

Lënda: Pjesëmarrje e BDMEG OMONOIA në veprimtarinë e OSBE në Varshavë. Raportim ballafaques i gjendjes së privimit të të drejtave bazike të Minoritetit Etnik Grek me vonesat në implementim të Ligjit për Minoritetet Etnike.

 

Në sesionin e 12-të, 24 Shtator 2019, të veprimtarisë më të rëndësishme dhe të më të madhe për nga pjesëmarrja të OSBE dhe konkretisht të Organizatës për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (OSCE/ODHIR), që fokuson mbi Dimension Human, mori pjesë Bashkimi Demokratik për Minoritetin Etnik Grek. U përfaqësua nga Kryetari i Organizatës z. Vasil Kajo, i cili pati edhe mundësinë e fjalës në respekt të kohës që disponohet sipas procedurave të Konferencës.

 

Raportimi i Kryetarit të OMONOIA-s, që përbën përmbledhje të një Raporti më të zgjeruar, u fokusua në probleme bazë që iu referohen privimeve në zbatimin praktik të të drejtave për pjesëtarët e Minoritetit Etnik Grek. Këto probleme mbarten në kohë por herë pas here sikundër ndodh në vitet e fundit, kanë përkeqësim të veçantë. Ndërhyrja ishte bazuar në ballafaqimin e parashikimeve të Ligjit mbi Minoritetet Etnike, të cilin nga viti 2017 ka miratuar Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe gjendjes faktike që mbizotëron.

 

Në mënyrë të posaçme si ndërhyrja ashtu edhe Raporti që ju shpërnda përfaqësuesve të qeverive të shteteve – anëtare të OSBE, përfaqësuesve të shoqërisë civile dh, organizatave jo-qeveritare që trajtojnë çështje të minoriteteve etnike dhe kulturore si edhe autoriteteve të Organizatës, u fokusua në vonesat e përpunimit dhe miratimit nga ana e Qeverisë shqiptare të akteve rrjedhëse nga Ligji për implementimin e tij në praktikë, udhëzimeve, vendimeve të Këshillit Ministrave etj. Kjo vonesë e pajustifikuar veç të tjerave dëshmon në mënyrën më të mirë se mungon vullneti thelbësor nga ana e shtetit dhe vetë Ligjin e bën pretekst propagandistik për mbulimin e gjendjes reale.

 

Për BDMEG OMONOIA moszbatimi në respekt të germës i parimit të sanksionuar në praktikat e të drejtave të minoriteteve atë të dëshirës së lirë në vetëpërcaktimin e qytetarëve për t’i përkitur ose jo MEG, nuk reflekton thjesht mentalitete të së shkuarës apo diskriminimeve nacionaliste në dëm të tij, por në praktikë nuk e bën të lehtë zbatimin e parashikimeve të vetë Ligjit. Kryetari i BDMEG OMONOIA z. V. Kajo i mëshoi posaçërisht çështjes së Regjistrimit të fundit të Popullsisë në të cilin MEG por edhe minoritete të tjera në vend nuk morrën pjesë pikërisht për faktin e mos respektimit të kësaj të drejte. Me këtë rast i drejtoi thirrje OSBE-së që të kontribuojë në kapërcimin e kësaj shkeljeje të së drejtës bazike në Censusin e planifikuar për t’u realizuar në 2020, në mënyrë të zbatohet sikundër standartet Europiane përcaktojnë.

 

Z. Kajo iu referuar gjithashtu çështjes së pronësive, me theks natyrisht në zonën bregdetare, por edhe trevat më gjerë ku historikisht dhe në numra të konsiderueshëm është prezent Minoriteti Etnik Grek. Mosrespektimi i kësaj të drejte themelore të njeriut, grabitja e pasurive komunitare, kishtare dhe monastiriale në thelb synon krijimin e klimës së pasigurisë dhe minon perspektivën e zhvillimit pa pengesa të komuniteteve helenike.

 

U bë referim në çështje të edukimit, arsimit në gjuhën amtare Greke, duke kapërcyer abuzivitetin e “zonave minoritare” dhe gjithashtu në përdorimin në jetën publike të gjuhës Greke paralelisht me gjuhën zyrtare të shtetit.

 

Raporti i plotë ka gjithashtu referenca edhe në të tjera çështje që preokupojnë politikën e BDMEG OMONOIA dhe që lidhen me përditshmërinë e pjesëtarëve dhe komuniteteve të Minoritetit Etnik Grek dhe që do të publikohet i plotë në ditët në vijim nga Zyra jonë. 

 

Përfaqësuesja e Qeverisë së Shqipërisë ndërhyri në vijim me referenca të përgjithshme duke garantuar si zakonisht dhe përshkruar si të përmbushur detyrimet e shtetit, vullnetin e mirë për përmirësim në vijim si edhe tha se Regjistrimi i pritshëm do të realizohet në kushte më pozitive dhe duke ju qasur kërkesave të minoriteteve. 

 

 

 

Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA