ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Απογραφή Πληθυσμού, Νοικοκυριών κι Επιχειρήσεων στην Αλβανία – Cens 2023, κρατικές σκοπιμότητες κι επιφυλάξεις της  Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

Δεδομένου ότι από τριακονταετία και πλέον υπό καθεστώς ελευθερίας και νομικά θεσμοθετημένου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισοπολιτείας για τα μέλη των μειονοτήτων στην Αλβανία, παραμένει εκκρεμή η τεκμηριωμένη αξίωση της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, για τη διενέργεια αξιόπιστης διαδικασίας απογραφής από πλευράς της πολιτείας, σε ότι αφορά στα  μέλη και τις κοινότητες  της.

Υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα  το γεγονός ότι τόσο η Γενική Απογραφή Πληθυσμού και Νοικοκυριών που διενεργήθηκε το 2001 όσο και αυτή του 2011 δεν ανταποκρίθηκαν με αντικειμενικότητα στο αίτημα αυτό. Το 2011 κι ενώ τα μέλη της ΕΕΜ δεν μετείχαν, τα αποτελέσματα της Απογραφής θεωρήθηκαν αναξιόπιστα και απ’ τους μηχανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης ειδικά διότι δεν σεβάστηκε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, για την εθνικότητα, την μητρική γλώσσα και το θρήσκευμα των πολιτών.

Ωστόσο με ιδιαίτερο προβληματισμό και δικαιολογημένη ανησυχία παρατηρούμε ότι και η προγραμματισμένη για τις αμέσως επόμενες μέρες Απογραφή  – Cens 2023, απέχει πολύ απ’ τα πρότυπα ανάλογων διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό χώρο και άλλο τόσο από τα όσα αναμένουμε ως πολιτική έκφραση της ΕΕΜ. Για τους λόγους αυτούς εξ άλλου μετατρέπεται απ’ τη δική μας οπτική γωνία από απλή στατιστική διαδικασία όπως η πολιτεία διατείνεται σε ουσιαστικό πολιτικό εγχείρημα.

Η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ τόσο σε επίπεδο των πολιτικών της οργάνων, με έγγραφες και δια ζώσης συναντήσεις με τους φορείς υλοποίησης της Απογραφής, δημόσιες τοποθετήσεις και σε επίπεδο κοινοβουλίου δια του Προέδρου του ΚΕΑΔ, έχει αφενός μεν εκφράσει τις επιφυλάξεις της για την διαδικασία, αφετέρου δε τις προτάσεις για την βελτίωση του πλαισίου.

Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε:

 • Την έλλειψη πολιτικής βούλησης για να οικοδομηθεί σχέση καλής πίστης με τους φορείς της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που συνεπάγεται και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας της Απογραφής ως προς τα δεδομένα εκείνα που αφορούν την υπόσταση αυτής της Μειονότητας.
 • Η Οργάνωση μας ενώ συστηματικά έχει επιμείνει για να συμπεριληφθεί και ενεργά συμμετάσχει έχει στην ουσία αποκλειστεί αυθαίρετα και σκόπιμα.
 • Κατά τη συγκρότηση του μηχανισμού που θα υλοποιήσει την Απογραφή σε επίπεδο Δήμων, κοινοτήτων, οικογενειών και απογραφομένων πολιτών δεν λήφθηκε υπόψη το κριτήριο συμμετοχής μελών της ΕΕΜ σ’ αυτόν. Ειδικά τούτο σε περιοχές που ξεπερνούν το χώρο των αποκαλούμενων «μειονοτικών ζωνών» που συντηρείται επίμονα κι αυθαίρετα απ’ την πολιτεία, παρά τις παρατηρήσεις των διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων.

Επί το πλείστον παρατηρούμε ότι:

 • Δεν διαπιστώνεται καμιά μέριμνα ώστε να ενημερωθεί η κοινότητα των μελών της ΕΕΜ και στην μητρική γλώσσα ως οφείλουν, σχετικά με τη διαδικασία, την μεθοδολογία και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου.
 • Οι απογραφείς δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση και αντικειμενική ικανότητα ώστε πραγματοποιήσουν την συνέντευξη και στη Μητρική γλώσσα των μελών της ΕΕΜ.
 • Το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί σε ότι αφορά τα στοιχεία της εθνικής καταγωγής, την μητρικής γλώσσας, του θρησκεύματος κ.α. των πολιτών, είναι ασαφές και δεν στοχεύει την προσέγγιση της πραγματικής αλήθειας.
 • Δεν υπάρχει διάθεση παρόλο που η τεχνολογία το προσφέρει ώστε ο πολίτης να παραλάβει με σεβασμό στην αρχή απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της Απογραφής.
 • Το αίτημα για συμμετοχή εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έτυχε ακόμη μια φορά αρνητικής αντιμετώπισης απ’ τους αρμόδιους φορείς.
 • Φορείς των ενδιαφερομένων ομάδων, εν προκειμένω της ΕΕΜ, δεν έχουν θεσμική δυνατότητα επίβλεψης της διαδικασίας και πρόσβαση κατά την κεντρική συλλογή κι επεξεργασία των δεδομένων της διαδικασίας.

 

Η Απογραφική Διαδικασία Πληθυσμού και Νοικοκυριών - Cens 2023, υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 85% του κόστους της.

Τούτων δεδομένων η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ ενώ καλεί για διορθωτικές πρωτοβουλίες την κρατική αρχή Απογραφής, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό ότι για άλλη μια φορά δεν πρόκειται να διασφαλιστούν αποτελέσματα αποδεκτά και μη αξιόπιστα κατά το δυνατό, επιφυλασσόμενη να παρατηρήσει την εφαρμογή της και να επανέλθει του θέματος.

Επιμένει δε ότι μια ειδική διαδικασία που θα δημιουργήσει βάση δεδομένων για τις μειονότητες και την θρησκευτική διαστρωμάτωση των πολιτών της χώρας είναι επιβεβλημένη συν τοις άλλοις και απ’ το γεγονός ότι ο «Περί Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων», Νόμος δεν προσδιορίζει τον τρόπο κατάρτισης μητρώου μελών των μειονοτήτων με σεβασμό στην αρχή του αυτοπροσδιορισμού.

 

 

      Εκ του Γραφείου Τύπου κι Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

 

Άγιοι Σαράντα, στις 09 Σεπτεμβρίου 2023

 

 

 

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

Lënda: Regjistrimi i Popullsisë, Banesave dhe Biznesit në Shqipëri – Sens 2023, synymi politikës shtetërore dhe rezervat e Minoritetit Etnik Grek.

 

Duke qenë se prej mëse tre dekadash në kushte lirie dhe respektimi legjislativ institucional të të drejtave të njeriut dhe barazi politike për pjesëtarët e minoriteteve në Shqipëri, mbetet ende pa përgjigje pretendimi i agumentuar i BDMEG OMONOIA, për realizimin e një procesi të besueshëm nga ana e shtetit, përsa i përket pjesëtarëve dhe komuniteteve të saj.

Duke i mëshuar në veçanti faktit se si Regjistrimi i Përgjithshëm i Popullsisë dhe Banesave të vitit 2001 si edhe ai i 2011 nuk ju përgjigjën me objektivitet kësaj kërkese. Në Regjistrimin Census 2011 dhe ndërsa pjesëtarët e Minoritetit Etnik Grek nuk morën pjesë zyrtarisht, rezultatet e Regjistrimit u konsideruan jo realiste nga instrumentat e Këshillit të Evropës (CoE) posaçërisht për shkakun se nuk u respektua e drejta e vetëdeklarimit për etninë, gjuhën amtare dhe besimin fetar të qytetarëve. 

Ndërkaq me shqetësim të veçantë dhe preokupim të arsyetuar konstatojmë se edhe procesi i Regjistrimit – Cens 2023 që starton ditët në vijim, është shumë larg standarteve të proceseve analoge në terrenin Europian dhe aq më tepër nga pritshmëritë tona si interpret politik i MEG. Për këto arsye madje edhe shndërrohet në pikëpamjen tonë nga një procedurë e thjeshtë statistikore sikundër institucionet shtetërore pretendojnë, në një operacion të mirëfilltë politik.

BDMEG OMONOIA si nivel të organeve të tij politikë, me komunikim shkresor dhe takime të drejtëpërdrejta me entet e implementimit të Regjistrimit, me deklarime publike dhe në nivel Parlamentar përmes Kryetarit të PBDNJ, nga njëra anë ka shprehur rezervat e tij për procesin, dhe nga ana tjetër ka paraqitur propozime për përmirësim të kuadrit.

Konstatojmë konkrretisht:

 • Mungesë të vullnetit politik për të ndërtuar marrdhënie mirëbesimi me aktorë të Minoritetit Etnik Grek gjë që presupozon edhe përmirësim të besimit të vetë procesit të Regjistrimit përsa i përket atyre të dhënave që lidhen me hipostazën e këtij Minoriteti etnik.
 • Organizata jonë ndërsa ka këmbëngulur në mënyrë sistematike që të përfshihet në mënyrë interaktive në proces faktikisht është pëjashtuar abuzivisht dhe me qëllim.
 • Përgjatë strukturimit të orgnanogramës që do të implementojë në gjithë fazat e tij Regjistrimin në nivel Bashkish, komunitetesh lokale, familjesh dhe personash subjekt regjistrimi u shpërfyll kriteri i përfshirjes së përfaqësuesve të MEG në të. Specifikisht kjo në ato rajone që shtrihen përtej të ashtuthirrurrave “zona minoritare” term i cili me këmbëngulje dhe në abuzim aplikohet nga ana e shtetit, pavarësisht vërejtjeve të organizmave ndërkombëtarë dhe qeverive partnere. 

Për më tepër vërejmë se:

 • Nuk konstatohet asnjë vëmendje dhe kujdes në informimin dhe sensibilizimin e komunitetit të pjesëtarëve të MEG dhe në gjuhën amtare sikundër është detyrim, lidhur me procesin, metodologjinë dhe përmbajtjen e pyetësorit.
 • Regjistruesit nuk kanë kualifikimin e duhur dhe aftësi objektive për të realizuar intervistën e plotësimit të pyetësorit në gjuhën Amtare të pjesëtarëve të MEG.
 • Pyetësori që do të aplikohet në rubrikat që i përkasin origjinës etnike, gjuhës amtare, besimit fetar etj. të qytetarëve, është qëllimisht evaziv dhe në këtë mënyrë nuk ka për synym qasjen e së vërtetës reale.
 • Nuk ekziston predispozicioni ndonse teknologjia e ofron që qytetari të disponoj në respekt të parimit të konfidencialitetit të të dhënave personale, të plotësuar pyetësorin e Regjistrimit.
 • Kërkesa e justifikuar për pjesëmarrje në distancë përmes platformës dixhitale edhe një herë tjetër hasi trajtim refuzues nga ana e enteve kompetente.
 • Përfaqësues të grupeve të interesit, në rastin konkrret të Minoritetit Etnik Grek, nuk kanë mundësi institucionale mbikëqyrjeje dhe aksesi gjatë mbledhjes dhe përpunimit definitiv të produktit të procesit.

 

Procesi Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave – Cens 2023, është duke u implentuar me financim të Bashkimit Europian në mëse 85% të kostos së tij.

Në këto kushte BDMEG OMONOIA ndërsa apelon autoritetin shtetëror të Regjistrimit për inisiativa përmirësuese, shpreh shqetësim serioz se edhe një herë tjetër nuk kanë për t’u garantuar rezultate të besueshme dhe mirëpranuara mundësisht, duke rezervuar të drejtën e vëzhgimit permanent të procesit dhe ritrajtimit të çështjes në vijim.

Ngul këmbë nga ana tjetër se një procedurë që do të synoj krijimin e bazës së të dhënave për minoritetet dhe strukturën fetare të shoqërisë në vend është e imponuar veç të tjerash edhe për faktin se Ligji “Mbi Mbrojtjen e Minoriteteve” nuk përcakton mënyrën e realizimit të amzës bazë të pjesëtarëve të minoriteteve me respektim të parimit të vetëdeklarimit.

 

Nga Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA

 

Sarandë, më 09 Shtator 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Απογραφή Πληθυσμού, Νοικοκυριών κι Επιχειρήσεων στην Αλβανία – Cens 2023, κρατικές σκοπιμότητες κι επιφυλάξεις της  Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

Δεδομένου ότι από τριακονταετία και πλέον υπό καθεστώς ελευθερίας και νομικά θεσμοθετημένου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισοπολιτείας για τα μέλη των μειονοτήτων στην Αλβανία, παραμένει εκκρεμή η τεκμηριωμένη αξίωση της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, για τη διενέργεια αξιόπιστης διαδικασίας απογραφής από πλευράς της πολιτείας, σε ότι αφορά στα  μέλη και τις κοινότητες  της.

Υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα  το γεγονός ότι τόσο η Γενική Απογραφή Πληθυσμού και Νοικοκυριών που διενεργήθηκε το 2001 όσο και αυτή του 2011 δεν ανταποκρίθηκαν με αντικειμενικότητα στο αίτημα αυτό. Το 2011 κι ενώ τα μέλη της ΕΕΜ δεν μετείχαν, τα αποτελέσματα της Απογραφής θεωρήθηκαν αναξιόπιστα και απ’ τους μηχανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης ειδικά διότι δεν σεβάστηκε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, για την εθνικότητα, την μητρική γλώσσα και το θρήσκευμα των πολιτών.

Ωστόσο με ιδιαίτερο προβληματισμό και δικαιολογημένη ανησυχία παρατηρούμε ότι και η προγραμματισμένη για τις αμέσως επόμενες μέρες Απογραφή  – Cens 2023, απέχει πολύ απ’ τα πρότυπα ανάλογων διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό χώρο και άλλο τόσο από τα όσα αναμένουμε ως πολιτική έκφραση της ΕΕΜ. Για τους λόγους αυτούς εξ άλλου μετατρέπεται απ’ τη δική μας οπτική γωνία από απλή στατιστική διαδικασία όπως η πολιτεία διατείνεται σε ουσιαστικό πολιτικό εγχείρημα.

Η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ τόσο σε επίπεδο των πολιτικών της οργάνων, με έγγραφες και δια ζώσης συναντήσεις με τους φορείς υλοποίησης της Απογραφής, δημόσιες τοποθετήσεις και σε επίπεδο κοινοβουλίου δια του Προέδρου του ΚΕΑΔ, έχει αφενός μεν εκφράσει τις επιφυλάξεις της για την διαδικασία, αφετέρου δε τις προτάσεις για την βελτίωση του πλαισίου.

Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε:

 • Την έλλειψη πολιτικής βούλησης για να οικοδομηθεί σχέση καλής πίστης με τους φορείς της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που συνεπάγεται και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας της Απογραφής ως προς τα δεδομένα εκείνα που αφορούν την υπόσταση αυτής της Μειονότητας.
 • Η Οργάνωση μας ενώ συστηματικά έχει επιμείνει για να συμπεριληφθεί και ενεργά συμμετάσχει έχει στην ουσία αποκλειστεί αυθαίρετα και σκόπιμα.
 • Κατά τη συγκρότηση του μηχανισμού που θα υλοποιήσει την Απογραφή σε επίπεδο Δήμων, κοινοτήτων, οικογενειών και απογραφομένων πολιτών δεν λήφθηκε υπόψη το κριτήριο συμμετοχής μελών της ΕΕΜ σ’ αυτόν. Ειδικά τούτο σε περιοχές που ξεπερνούν το χώρο των αποκαλούμενων «μειονοτικών ζωνών» που συντηρείται επίμονα κι αυθαίρετα απ’ την πολιτεία, παρά τις παρατηρήσεις των διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων.

Επί το πλείστον παρατηρούμε ότι:

 • Δεν διαπιστώνεται καμιά μέριμνα ώστε να ενημερωθεί η κοινότητα των μελών της ΕΕΜ και στην μητρική γλώσσα ως οφείλουν, σχετικά με τη διαδικασία, την μεθοδολογία και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου.
 • Οι απογραφείς δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση και αντικειμενική ικανότητα ώστε πραγματοποιήσουν την συνέντευξη και στη Μητρική γλώσσα των μελών της ΕΕΜ.
 • Το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί σε ότι αφορά τα στοιχεία της εθνικής καταγωγής, την μητρικής γλώσσας, του θρησκεύματος κ.α. των πολιτών, είναι ασαφές και δεν στοχεύει την προσέγγιση της πραγματικής αλήθειας.
 • Δεν υπάρχει διάθεση παρόλο που η τεχνολογία το προσφέρει ώστε ο πολίτης να παραλάβει με σεβασμό στην αρχή απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο της Απογραφής.
 • Το αίτημα για συμμετοχή εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έτυχε ακόμη μια φορά αρνητικής αντιμετώπισης απ’ τους αρμόδιους φορείς.
 • Φορείς των ενδιαφερομένων ομάδων, εν προκειμένω της ΕΕΜ, δεν έχουν θεσμική δυνατότητα επίβλεψης της διαδικασίας και πρόσβαση κατά την κεντρική συλλογή κι επεξεργασία των δεδομένων της διαδικασίας.

 

Η Απογραφική Διαδικασία Πληθυσμού και Νοικοκυριών - Cens 2023, υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 85% του κόστους της.

Τούτων δεδομένων η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ ενώ καλεί για διορθωτικές πρωτοβουλίες την κρατική αρχή Απογραφής, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό ότι για άλλη μια φορά δεν πρόκειται να διασφαλιστούν αποτελέσματα αποδεκτά και μη αξιόπιστα κατά το δυνατό, επιφυλασσόμενη να παρατηρήσει την εφαρμογή της και να επανέλθει του θέματος.

Επιμένει δε ότι μια ειδική διαδικασία που θα δημιουργήσει βάση δεδομένων για τις μειονότητες και την θρησκευτική διαστρωμάτωση των πολιτών της χώρας είναι επιβεβλημένη συν τοις άλλοις και απ’ το γεγονός ότι ο «Περί Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων», Νόμος δεν προσδιορίζει τον τρόπο κατάρτισης μητρώου μελών των μειονοτήτων με σεβασμό στην αρχή του αυτοπροσδιορισμού.

 

 

      Εκ του Γραφείου Τύπου κι Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

 

Άγιοι Σαράντα, στις 09 Σεπτεμβρίου 2023

 

 

 

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

Lënda: Regjistrimi i Popullsisë, Banesave dhe Biznesit në Shqipëri – Sens 2023, synymi politikës shtetërore dhe rezervat e Minoritetit Etnik Grek.

 

Duke qenë se prej mëse tre dekadash në kushte lirie dhe respektimi legjislativ institucional të të drejtave të njeriut dhe barazi politike për pjesëtarët e minoriteteve në Shqipëri, mbetet ende pa përgjigje pretendimi i agumentuar i BDMEG OMONOIA, për realizimin e një procesi të besueshëm nga ana e shtetit, përsa i përket pjesëtarëve dhe komuniteteve të saj.

Duke i mëshuar në veçanti faktit se si Regjistrimi i Përgjithshëm i Popullsisë dhe Banesave të vitit 2001 si edhe ai i 2011 nuk ju përgjigjën me objektivitet kësaj kërkese. Në Regjistrimin Census 2011 dhe ndërsa pjesëtarët e Minoritetit Etnik Grek nuk morën pjesë zyrtarisht, rezultatet e Regjistrimit u konsideruan jo realiste nga instrumentat e Këshillit të Evropës (CoE) posaçërisht për shkakun se nuk u respektua e drejta e vetëdeklarimit për etninë, gjuhën amtare dhe besimin fetar të qytetarëve. 

Ndërkaq me shqetësim të veçantë dhe preokupim të arsyetuar konstatojmë se edhe procesi i Regjistrimit – Cens 2023 që starton ditët në vijim, është shumë larg standarteve të proceseve analoge në terrenin Europian dhe aq më tepër nga pritshmëritë tona si interpret politik i MEG. Për këto arsye madje edhe shndërrohet në pikëpamjen tonë nga një procedurë e thjeshtë statistikore sikundër institucionet shtetërore pretendojnë, në një operacion të mirëfilltë politik.

BDMEG OMONOIA si nivel të organeve të tij politikë, me komunikim shkresor dhe takime të drejtëpërdrejta me entet e implementimit të Regjistrimit, me deklarime publike dhe në nivel Parlamentar përmes Kryetarit të PBDNJ, nga njëra anë ka shprehur rezervat e tij për procesin, dhe nga ana tjetër ka paraqitur propozime për përmirësim të kuadrit.

Konstatojmë konkrretisht:

 • Mungesë të vullnetit politik për të ndërtuar marrdhënie mirëbesimi me aktorë të Minoritetit Etnik Grek gjë që presupozon edhe përmirësim të besimit të vetë procesit të Regjistrimit përsa i përket atyre të dhënave që lidhen me hipostazën e këtij Minoriteti etnik.
 • Organizata jonë ndërsa ka këmbëngulur në mënyrë sistematike që të përfshihet në mënyrë interaktive në proces faktikisht është pëjashtuar abuzivisht dhe me qëllim.
 • Përgjatë strukturimit të orgnanogramës që do të implementojë në gjithë fazat e tij Regjistrimin në nivel Bashkish, komunitetesh lokale, familjesh dhe personash subjekt regjistrimi u shpërfyll kriteri i përfshirjes së përfaqësuesve të MEG në të. Specifikisht kjo në ato rajone që shtrihen përtej të ashtuthirrurrave “zona minoritare” term i cili me këmbëngulje dhe në abuzim aplikohet nga ana e shtetit, pavarësisht vërejtjeve të organizmave ndërkombëtarë dhe qeverive partnere. 

Për më tepër vërejmë se:

 • Nuk konstatohet asnjë vëmendje dhe kujdes në informimin dhe sensibilizimin e komunitetit të pjesëtarëve të MEG dhe në gjuhën amtare sikundër është detyrim, lidhur me procesin, metodologjinë dhe përmbajtjen e pyetësorit.
 • Regjistruesit nuk kanë kualifikimin e duhur dhe aftësi objektive për të realizuar intervistën e plotësimit të pyetësorit në gjuhën Amtare të pjesëtarëve të MEG.
 • Pyetësori që do të aplikohet në rubrikat që i përkasin origjinës etnike, gjuhës amtare, besimit fetar etj. të qytetarëve, është qëllimisht evaziv dhe në këtë mënyrë nuk ka për synym qasjen e së vërtetës reale.
 • Nuk ekziston predispozicioni ndonse teknologjia e ofron që qytetari të disponoj në respekt të parimit të konfidencialitetit të të dhënave personale, të plotësuar pyetësorin e Regjistrimit.
 • Kërkesa e justifikuar për pjesëmarrje në distancë përmes platformës dixhitale edhe një herë tjetër hasi trajtim refuzues nga ana e enteve kompetente.
 • Përfaqësues të grupeve të interesit, në rastin konkrret të Minoritetit Etnik Grek, nuk kanë mundësi institucionale mbikëqyrjeje dhe aksesi gjatë mbledhjes dhe përpunimit definitiv të produktit të procesit.

 

Procesi Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave – Cens 2023, është duke u implentuar me financim të Bashkimit Europian në mëse 85% të kostos së tij.

Në këto kushte BDMEG OMONOIA ndërsa apelon autoritetin shtetëror të Regjistrimit për inisiativa përmirësuese, shpreh shqetësim serioz se edhe një herë tjetër nuk kanë për t’u garantuar rezultate të besueshme dhe mirëpranuara mundësisht, duke rezervuar të drejtën e vëzhgimit permanent të procesit dhe ritrajtimit të çështjes në vijim.

Ngul këmbë nga ana tjetër se një procedurë që do të synoj krijimin e bazës së të dhënave për minoritetet dhe strukturën fetare të shoqërisë në vend është e imponuar veç të tjerash edhe për faktin se Ligji “Mbi Mbrojtjen e Minoriteteve” nuk përcakton mënyrën e realizimit të amzës bazë të pjesëtarëve të minoriteteve me respektim të parimit të vetëdeklarimit.

 

Nga Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA

 

Sarandë, më 09 Shtator 2023